Tuesday, 30 June 2009

djibouti ce mon pays

la rienne de guedan
la rienne de toute les femme afar

le roi ce le roi


le roi de paltalk robahey

Wednesday, 20 May 2009

MISILA

Misila yaabat koo qidoonuh kol baahe kee, koo edde xagoonuh kol baahe yakken.

1-Misili misila ceelam meqeeh, baxi abba ceelam meqe.*
2-Abit abit boolok koo qidaah, marin kas ayrol koo caba.
3-Barat caben baaxo kee, qunxih aben xalay meqe’kkel koo cabta.*
4-Qaxah gacak gacaanaah, kasah aysuk yayseeni.
5-Uma ullatinak makkita baytaah, abee’gimak fileyni baya.
6-Gaali qarit weemih qanaabo yakme.
7-Bisol taniimih gaba ruubeenik, gurummal tanim caritta.*
8-Inti mali wee inti geem yakkaleh bililisa.
9-Qari amo yaaqure’kkal yab mayaaqura.
10-Cuggayti managray nagarsiisah.
11-Isi buxal can care num, marin buxal lee cara.
12-Kok kalam mali ceerih koh maceeraay, qasa gulub mali koh maaxiggila.*
13-Kol heenik koo ceele waytam matan .*
14-Garqi af niqniih, burus xabcini.
15-Yallih gintili gexo qax meqeeh, yab xaqam meqe
16-Xale wee num xalay xaqamu mayaaxigaay, adangallita robti xaqamu mataaxiga.
17-Baaxo’gimi baaxot yaaqiteeh, baaxo abaara.
18-Abba cabem baysa baxa kee, abba cabe weem yaddare baxa.*
19-Atu adunya akah massossa baxi, akeera koh massoysa.
20-Atu taaxigem kollih yaaxige num dabaanak koo raaqi maha.
21-Ullar raba cubak sugaanaah, ullatinar raba cubak masugan.
22-Kaxxa num daffeynal yablem, qunxa num soolol mayabla.*
23-Abba baxi biyaakah gexa baaxo, baxi abbab biyaakah magexa.*
24-Duqurul luk aben yab, qiddel aben daaco.*
25-Dubban bagu lee macultaay, duqur bagu yab macula.
26-Keekeh argaade kee, burah addih qeebi, num mayaffara.
27-Bagi lakmisek deerih xiinan, amob berra qarumut yaxxawwen.
28-Meqem maxco temberek yaameenih.*
29-Sagak kalla le gabu le num gaca.
30-Yaabah yab waanaah, awqah lafa waana.
31-Yab gita leeh, qari afa le.
32-Yaabak allaaliiy, yaabak axxaari.
33-Yab mamakanaay, makkiita mayanxuqana.
34-Yab ceela mara leeh, yaabah lafta mari yan.
35-Yab numma’kkal magexaay, numma kak maxeqaana.
36-Arkat ina yalla daremtaah, moxoxxib maro dareema.
37-Aabukeh umo’mmay baxi koh yaabukeeh, radeh umo’mmay rob koh rada.
38-Mayakkalana’mmay, mallaasay marrar yakkem xayih.*
39-Gaalak gexe cintam naharsi alaay, yaagureenim gamaddi ala.
40-Kum edde raaqisan yalli yan.
41-Cuggaanek cal kot tabaah, bisi moynobuk kot taba.
42-Able kal mayaaxigaanaay, atce kal mayanxuqaana.*
43-Gaddali agritam mayakkalaanaay, maxala qakkottam mayakkalaana.
44-Xiiba caxak orbe koo makaltaay, buxa kok masarrowta.
45-Isi laa teffere takra, marin laa matafqa.*
46-Erbat isit tan booha matablaay mara tan booha qedebta.
47-Sinkiliiliqis isi gubal tanim ayrol cabtaah, marin gubal tanin iraawissa.
48-Yalli baahem kee, danan darit namma gabah kafan.
49-Koo’gimi koh aba caddi maliiy, kuti lafah aba caddi mali.
50-Uma num kee kuta isi buxal haw kot itta.
51-Macri dab gaba yangem meqeeh, inki alah baxi barud lem meqe.
52-Alak teyna baxi iba sissikiih, baarrak teyna baxi yab sissiki.
53-Qunxa num kaqtek xaak amo koraah, yaabek yaabak amo kora.
54-Migaq guran magaq waay lakal leeh, yoo abula yaaqura lakal le.
55-Waay, wayto lakal le.
56-Num migaq waamak, maagaqa waam tayse.
57-Yalli ruubeemik barasaay macinaanaay, baxi baceemik biiluuy macinaana.*
58-Fayya ittakke guma garrissaah, numuk naba num cami garrissa.
59-Meqen xic bagu maduucaay, fugutto baxa mataynaba.
60-Waytem wab koo haytaah, tinqibem baaxo koo waksissa.
61-Waytan li gexxa’kkal, waytam mali magexxa.
62-Qaku luk cinen caakale, gabul lon saaku mageyan.
63-Numma diraabak lafuh umah.*
64-Suge numuk xaagu abiiy, fayya le’kkel sooli.*
65-Sarra temeetek, sarrak bixiqqi maca koo hayte.
66-Afah yok gaca itta’mmay, afal wayya koo hee lon.
67-Gexa kok maxca’mmay, gexa itta koora kol heyyo.
68-Gasob boolak ali koo raaraah, atu cabte’kkek mari koo raara.
69-Rakub isih tece gaba kok yakme.
70-Uma num kok yakkeeh, koh mayaabba.
71-Uxih taniimit mayasissikan, yallak koo geytam macinan.
72-Koh xale wee dagar koh madudduba.
73-Yaabal yab geyaanaah, iful baaxo geyan.*
74-Rubsuusuh daaba korana’kkal, farriimih daaba makoran.*
75-Nabsi rabek, nabsi fayri maraqta.
76-Ala tuble alaa kee, able wayte ala, inki gila mabta.
77-Gaali kak gilte tabeynah magaca.
78-Agar agar numma baysaah, numma dirab bayissa.
79-Mare inak xayiih, ulqi salcek xayi.
80-Cane qammi baxi koh gahsaah, cami naggali koh gacsa..
81-Axim kartiqqiyaah, ramad hirgimmiya.
82-Abu kee amri koo mahawenta.
83-Abu umo mareedaay, ina umo mayamqa.
84-Cabu waa daban, cabe waa migaq kot caba.
85-Caggob bagu kee girib bagu, karraccatta’kke macabta.
86-Maabboonuk cankarek, maballoonul rada.
87-Gile tirgiqe’kke urtaah, arraba tigiqe’kke m’urta.*
88-Gali le ali, saaqatah haada.
89-Sissikaane faxaanamah, namma iba inki waqdi mayakkuqan.
90-Caacay robti merraytuuy, misili yabti merraytu.
91-Feera baaxoh ascossaay, misili yabti ascossa.
92-Abaluk ruubeenim, able kalah gunnusan.
93-Amo abaluk raatah magacan, gita abaluk boolot maradan.
94-Akkalah baxa kol haan, amqah daaba kol Koran.
95-Akke wayni mayakkaay, danan laa makora.
96-Abte gaba baytaamah, gaba abtem mabayta.
97-Akat eleelem yaarreeh, gaba teleelem tace.
98-Abbak raqtem baxi nagraah, caxak raddem kimbiro onkossa.
99-Laa kee labha ayballaayat le.
100-Yaaben yab kee qalaama caddit koo wagitta.
101-Yab able waytam biyaakaay, tubleh cabtam biyaaka.
102-Gaali dabqak amo korseniih,wadar buxah beyan qibina maballiyo.
103-Misili yabti foocat yamaateeh, qaanale robti foocat tamaate.
104-Yab yabti bagut koo qidaah, faras buttab bagut koo qidda.
105-Caxa carartek, caxag gubi cararah.
106-Yaabal yab haanaah, dalet caxa haana.
107-K’aafih innah koh m’iyyaanaay, k’untih innah koh mayablaana.
108-Atu cerrittek ku qangara cerrittah.
109-Yab bagu culsaanaah, yaabat bagu maculan.
110-Baarrag gacta baarra soolak koo cabtaah, caxag gacta caxa ayrol koo cabta.
111-Yab kee nagra qaduk koh abaanam meqe.
112-Yalli edde yani itte gobla-goblaali.
113-Yalla kee yallih adam awka inki gabu kok magacta.
114-Rabi rabbik koo mayaakumaay, gile siibok koo mataakuma.
115-Gira tubleeh, girah taduurem buuti.
116-Say num isim leh ikkal akah leh gide mayaarigan.
117-Faxeenim waanam saami umaane hinnaay, faxen num waanam saami umaane.
118-Kallaci kallaci maxeqaay, kallaci daro ceyyag gad mali.
119-Gabak irob bagul caben ayrol rade waa baxa kee, gabak addab bagul caben ayrok hore waa baxa.
120-Yaaxigi baxah kinissi haanaah, toogimi baxah bagul hayya haana.
121-Seeka kee xayyite laah, yalli abam mawaa.
122-Kicnoonumuk raaqiiy, kacanuk raaqi.
123-Kataysa kataysam migaaqah mafaxaay, mareyta baadon kalluwuh mafaxa.
124-Yi kataysaw ittek dagraanam meqeeh, yi mareytay ittek fugutaanam meqe.
125-Uma baarra kee barka bagu kok carrissa.
126-Atu adooniyah xin waytaah, akeera koh xin wayta.
127-Ku mala bagut sugtaah, yallih mala dagak tamaate.
128-Iftih ifti radaah, qanaytul kaxxa ali rada.
129-kud kuddi qilsa le midir abitak sugeeh, qawiiti sissikaane le tirfi yoh yemeete.
130-Allal hida meqeeh, garil goori meqe.
131-Baarra mawaanaay, baalla waana.
132-Baxah aysina abba maballiyooy, dananah deesan garbo maballiyo.
133-Migaq maaluh xeqam maliiy, masi duuluh xeqem mali.
134-Data gaala waalta caxa taniih, buxa liyol aylahita qibnayti yani.
135-Darri ceelak koo takme abeysa kee, ku num ceelak koo qida num koo aylahissah.
136-Maali y’abbak yoh raaqe ittam meqeeh,yab hebeli yoh yaaxige ittam meqe.
137-Yab koo yaxeeh, lee koo beytah.
138-Lubak naharak ku ala yakmeeh, ku alah bagul koo yakme.
139-Dir innek nee yakmem faxa alaay, tibbinek ni lah yakmem faxa ala.
140-Koo weenik ,k’abbah caneh koo qidaana.
141-Kabri K’aamo mayamaata, atu kabri amoh tamaate.
142-Baxa weenik bàxa baxa fuktaanaah, can weenik lee yaaquben.
143-Num dubuk ani iyyam isi fayla celtaah, labha yol luk tani iyyam labha fayla celta.
144-Bagut qilmi kak dago num kee, qadammo addat kak dago girib, kakacac xiini koo mahayta.
145-Anennol luk rabi yaniih, adrennol luk baaca tani.
146-Akeera yalla aaxaguk gexxam meqeeh, mandar maalu luk gexxam meqe.*
147-Atu qunxa caxxat toogore num, kaxxa caxxat koo yaagure.
148-Data afat afti abacic xin waanam kee, atu faxxa num koo faxe waam umaanek tanih tan.
149-Ummat ittem sifa leeh, argaceyni cado summi le.
150-Atu faxxaamah koo kee ku mareytah buxa inki Kabul mataarra.
151-Akeera faxak magexaanaay, fanak mayaduuran.
152-Umaane aytih obbal catak yen marih xaylo, abalih cate wayta wakti yemeete.
153-Ummat ummat itteemit orobtaah, ali garboh orba.
154-Faxaanam baxaay, faxe waanam kol bahtam baxa.
155-Baxi baaxok ukseh yan burta inat caba.
156-Yabti agra, caxxi agrak koo laftah.
157-Kutaay yakkalem leey, wayxexxaay yasmitem le.
158-Inti tuble num mawaagissaay, elle tuble’kke waagissa.
159-Bissa digirih lem, hantuutal raba takke.
160-Yabti adda ardat matabaana, daqar adda ardat taban.
161-Koo able kal umaane kol mahaanaay, xiine kal masoonitan.
162-Yan qaxi maaciselek gira yol m’ursin itte.
163-wadar isik naba qale tewqek, daqa’mmay dalka dahta.
164-Balli buxa waktek buxa baysaah, qale waktek qale baysa.
165-Inti kaxxa qari wagittaah, barkat qunxa qarit raaqa.
166-Qalli loqo yaggiriqqeeh, rob bar rada.
167-Tasuule baarra kee mukur iyya caxxa koo aylahissah.
168-Duqur yaabek yaabah kol missoowaah, rabek kabri kol missowsa.
169-Urru kee agabu tuble caxxak meesitta’kkal, able wayte yallak mameesitta.
170-Idalti awwal abne kee buurar raaqe.
171-Kaxxa num atu tinkisek migaaqaay, koo yinkisek migaaqa.
172-Ama caakale tukkuqek qabalat koo bayseleeh, cabtek migaq kok aalle le.
173-Iyyeenim yangaddeenim meesitan waqdi, yeceenim yangaddeenim baacak meesitan waqdi.
174-Dubuk tan ikkel yaameenim qeebik caynag gidiiy, sinam garil yameenim sinam nee cattag gidi.
175-Baarra koh yaceenih ikkak koh maquukan.
176-Yaabeenim yab matakkaay, edde cabeenim yab takke.
177-Yalla’gimi yalla kok yaakumeh.
178-Gaala luk duude ween qibnaytiino kee birta luk duude ween koosa, bisol mataysa.
179-Sinaamak fayxi missowta’kkal, bagi qarum mamissoowa.
180-Ceelo madqak qunxah.
181-Makkotuuy maacisaanah, xaganahaay kuulaanah.
182-Cunxo islaaminnak koo tayyaaqeeh, kallaci tu mali koo aba.
183-Baaca kee gaddaliinok tii ti yanxuqe.
184-Siraf kee mirkablo baxi daban maqambalta.
185-Aayat gaba koh cassaah, mirkablo buxaak koo beyta.
186-Arde kal meeleelaanaay, able kal mayabbixan.
187-Cayye kal madigraanaay, digre kal mayaddigillan.
188-Rabe lubaakih baxa takkeemik, yan wakrih baxa takkem meqe.
189-Labha lawsaanah , gaala debraanah.
190-Duqur yuble boohak maraaqa.
191-Abte xiiba akeera koo kassissa.
192-Migaq ceelol meqeeh, magaq maqaanel meqe.
193-Kaqleenik amok kaqlaanaah, wagreenik baguuk yamqeeni.
194-Seehadayti cadoyta matankammaay, qangara tankamme.
195-Qeebik mabayaanaay, raaqak bayan.
196-Yab catan foxo le kalah, catan geera mali.
197-Garsi maa abbah baxaay, qeero caba.
198-San yootokeenik inti ximomta.
199-Inki num baaxo maxiinisa kal, baaxo xiine kalam duudah.
200-Marug qaran yablem yasguuden carra.
201-Kaaqayti mangoomuh koora masela.
202-Ku num k’aabbiiy, karma k’aabbi.*
203-Mariiy qaada leeh, aliiy ibbix le.
204-Qeero aquba iyya numuk yaaqube numuh tayse.
205-Xuune baytu waytek galwa bahta .
Merci à Charif Ayfarah Charif, (Marseille

New Cd release

I am pleased to announce the release of new CD by Ibrahim Mahamouda. The CD is being distributed in Canada by Afar communities and will soon be available in U.S.A, London, Sweden, Norway, & Belgium. I hope every Afar community member[...]

Wednesday, 29 April 2009

دعـــــــــاء لتوســــعة الـــرزق

ساهم في نشرها فقد تكون باب رزق لك
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه
************
الهي ادعوك دعاء من اشتدت فاقته و ضعفت قوته و قلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت , فصل على محمد و آل محمد و اكشف ما بي من ضر انك ارحم الراحمين لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
************
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال
************
اللهم اغننا بحَلالِك عن حرامك وبفضلك عمَّن سواك
************
اللهم و إن كانت ذنوبنا عظيمة فإنا لم نرد بها القطيعة إلى من نلتجئ إن طردتنا؟
من يقبل علينا إن أعرضت عنا
************
اللهم أحسن خاتمتنا اللهم توفنا وأنت راض عنا
************
الحمد لله الذى تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه
************ اللهم إني أستغفرك لكل ذنب .. خطوتُ إليه برجلي .. أو مددت إليه يدي .. أو تأملته ببصري .. أو أصغيت إليه بأذني ... أو نطق به لساني .. أو أتلفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني ثم استعنت برزقك على عصيانك .. فسترته علي وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا

welcome everyone

welcome to everyone
hope you are enjoy
with us